Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadpodstawową wybrać – pomyśl: w jakich dziedzinach jesteś dobry, co Cię interesuje, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości. Masz problemy, pytania – przyjdź.

Zapraszam - Małgorzata Jasek

 

  

 

Doradca zawodowy

Z chwilą ukończenia gimnazjum młody człowiek musi dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego podjąć decyzję o dalszej drodze kształcenia w celu zdobycia zawodu jak również wybrać szkołę, w której będzie dalej się uczył. Dla wielu młodych ludzi moment ten jest szczególnie trudny. Jak wskazują badania i potoczne obserwacje, młodzież jest często niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana do podjęcia tej ważnej decyzji. Wielu z nich do ostatniej chwili odwleka wybór szkoły, a i tak ich decyzje są nieprzemyślane i przypadkowe. Dlatego też każda forma pomocy skierowana do młodego człowieka ma wpływ na  zwiększenie  trafności podejmowanych przez niego decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej; w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów. Doradca, wykonując swoje zadania, współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

 

Cele działania doradcy zawodowego w szkole:

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia  oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
 • - bezrobocie
 • - problemy zdrowotne
 • - adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 •  

 •  

   

Na podstawie: Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Źródło: Publiczne Służby Zatrudnienia, www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php oraz RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz.114).

 

 

Doradca  zawodowy:
- Inspiruje potrzebę konstruowania długofalowych planów życiowych,
- Aktywizuje do określenia i zaplanowania przyszłej drogi zawodowej,
- Rozbudza aspiracje zawodowe i motywuje do działania,
- Kształtuje postawę przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy,

- Wskazuje potrzebę porównania własnych wyborów z realiami ekonomicznymi,
- Dostarcza informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa  ponadgimnazjalnego,
- Wskazuje na różnorodność dróg edukacyjnych prowadzących do zawodu,
- Kształtuje u uczniów umiejętności: pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie i gospodarność,

- Uczy korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

- Organizuje wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy,
- Kształtuje umiejętność podejmowania decyzji.

 

 


 

"ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW 

 

Lew Tołstoj napisał kiedyś, iż ludzie są jak rzeka: woda jest we wszystkich jednakowa, ale rzeka bywa wąska, bystra, szeroka, spokojna, czysta, ciemna, mętna, ciepła. Tak samo jest z ludźmi.”

 

Wybór zawodu zależy od indywidualnych cech człowieka. To one wpływają nie tylko na to, jaki zawód wybieramy, ale również jak czujemy się wykonując określoną pracę zawodową.

Zanim młody człowiek zacznie myśleć o wyborze zawodu musi najpierw poznać samego siebie. Jest to pierwszy warunek dobrego zaplanowania kariery zawodowej. Szkoła, rodzice czy profesjonalni doradcy zawodowi mogą pomóc rozpoznać swoje tzw. zasoby czyli: zainteresowania, uzdolnienia, system wartości, cechy osobowości. Daje to większą gwarancję na to, iż nie zabraknie chęci do doskonalenia swoich umiejętności, a więc do ustawicznego rozwoju.

 

Szkolny doradca zawodowy zaprasza  w:

 

 

 

po wcześniejszym umówieniu 

 

Indywidualne  spotkania -

Rozmowa o zainteresowaniach,

uzdolnieniach i umiejętnościach,

charakterze i osiągnięciach  szkolnych, stanie zdrowia

 

 

Filmy o zawodach

Filmy prezentują:

- zadania i czynności robocze

- wymagania psychologiczne, fizyczne, zdrowotne

- środowisko pracy

- warunki podjęcia pracy w zawodzie

- możliwości zatrudnienia

- możliwości awansu

Filmy zachęcają do zastanowienia się nad tym, kim chcesz zostać, a także pomagają lepiej zrozumieć specyfikę prezentowanych zawodów.