PROJEKT EDUKACYJNY

W GIMNAZJUM

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

  Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (DzU nr 156 poz. 1046) 

Obowiązek realizacji projektu:

Uczniowie gimnazjum obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Definicja projektu

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

Zakres tematyczny projektu

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

Etapy realizacji projektu

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1.wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2.określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3.wykonanie zaplanowanych działań;
4.publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 
Projekt a zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Wpis na świadectwie

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Wprowadzenie do szkół metody projektu jako obowiązkowej ma na celu jej upowszechnienie, ponieważ jest to metoda skutecznie kształcąca wiele kluczowych kompetencji, potrzebnych w przyszłości do pełnienia pożądanych ról osobistych, społecznych i zawodowych, na które kładzie nacisk nowa podstawa programowa.