Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas I - III przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.

 

 Praca wychowawców skupia się na następujących kierunkach: 

- Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie - integracja grupy rówieśniczej

- Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zasad kultury dnia codziennego

- Wdrażanie do samodzielnej pracy

- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków. Pogłębianie
i utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach

- Rozwijanie umiejętności i zdolności muzycznych, plastycznych
i technicznych

- Rozwijanie prawidłowej postawy i sprawności fizycznej - wychowanie dzieci w zdrowiu i bezpieczeństwie

 

 

 W świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć: 

- gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe - wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole

- gry logiczne, zabawy dydaktyczne - gry ćwiczące sprawność umysłową, pamięć, orientację, itp.

- gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe

- spacery i wycieczki

- zajęcia plastyczno-techniczne - rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną

- zajęcia z "Kultury żywego słowa" - rozwijanie czytelnictwa, przygotowywanie inscenizacji, teatrzyków

- zajęcia profilaktyczne według programu "Spójrz inaczej"

- program "Uczymy ratować życie"